OBCHODNÍ PODMÍNKY


Obchodní podmínky pro přednášky, workshopy, ...
Všeobecné obchodní podmínky


Úvod


Poskytovatel Petr Němec IČO 04908571, DIČ 9710035731 sídlo Zikova 6,779 00 Olomouc poskytuje vzdělávací přednášky,workshopy a další vzdělávací služby v oblasti vzdělávání. Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi poskytovatelem a účastníkem přednášky nebo workshopů (dále jen Účastník) a jsou pro obě strany závazné.


I. Přihlašování do kurzů


1. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a účastníkem kurzu, semináře nebo workshopu vzniká odesláním závazné přihlášky na přednášku nebo workshop účastníkem. Odeslání závazné přihlášky je možno těmito způsoby:Vyplněním objednávkového formuláře na webu www.zivotnadruhou.com

2. Zápis účastníka na přednášku nebo workshop je možný pouze v případě volných míst. Nárok na předběžnou rezervaci jsou 2 dny, do té doby musí být připsána částka na účet poskytovatele. Po uplynutí doby 2 dnů je poskytovatel oprávněn uvolnit místo jinému účastníkovi. Na vyžádání potvrdíme příjem platby.
3. Přihlášky jsou zpracovávány podle došlého pořadí. V případě, že zájem převyšuje kapacitní možnosti dané přednášky nebo workshopu, bude účastníkovi nabídnut následující termín s přednostní předběžnou rezervací.


Účastník odesláním objednávky prohlašuje, že v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ust. § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů, uvedených v přihlášce, které předal poskytovateli za účelem uzavření smluvního vztahu. Tento souhlas uděluje poskytovateli na dobu neurčitou až do doby odvolání nebo odhlášení.


II. Splatnost kurzovného


1. Kurzovné je splatné do 2 dnů od zaslání závazné písemné přihlášky (viz bod 2), jinak není záruka zařazení účastníka do vybraného kurzu v požadovaném termínu.
2. V případě objednávky (přihlášky) zaslané firmou nebo OSVČ, je vystavena faktura (na základě vyžádání) a platí běžné fakturační podmínky se 7 denní splatností faktury.
3. Při odeslání závazné přihlášky 7 dní před začátkem přednášky nebo workshopu je nutné platbu uhradit do dvou dnů od odeslání přihlášky. Platba za přednášku nebo workshop musí být uhrazena nejpozději 1 den před konáním přednášky nebo workshopu.


III. Způsob platby


1. Platbu za přednášku nebo workshop je možné uhradit bankovním převodem na účet uvedený poskytovatelem.


IV. Storno podmínky


1. Po odhlášení již zapsané přednášky nebo workshopu je storno poplatek 0% z ceny přednášky v době 20 a více dnů od konání přednášky nebo workshopu. V době od 20 dnů do 14 dnů před zahájením přednášky nebo workshopu je storno poplatek 50% z ceny přednášky, 13 dnů až 8 dnů je storno poplatek 75% z ceny přednášky. Méně než 7 dnů před zahájením přednášky je storno poplatek 100% z ceny přednášky.
2. Ve výjimečně písemně doložitelných případech (vážné osobní či zdravotní důvody) může být zájemci nabídnuto absolvování náhradní přednášky nebo její části v pozdějším termínu.
Konkrétní případy budou posuzovány individuálně se snahou o dohodu.


V. Konání přednášek, workshopů a účast na přednášce nebo workshopu


Účast na přednášce nebo workshopu:
1. Na přednášku nebo workshop nebudou zařazeni uchazeči, kteří neuhradí v požadovaném termínu, resp. nejpozději 1 den před konáním přednášky nebo workshopu příslušné kurzovné, přestože byli zapsáni do kurzu podáním závazné písemné přihlášky.
2. Změna termínu přednášky, zrušení přednášky, náhrada přednášky:


Organizační změny:


1. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu v přednáškách nebo workshopech v situacích, které to neodkladně vyžadují, / organizační změny, onemocnění lektora, poruchy v technickém zázemí/. Všechny případné změny budou účastníkům přednášky nebo workshopu oznámeny e-mailem, telefonicky nebo SMS zprávou. A bude poskytnut náhradní termín.
2. Poskytovatel si vyhrazuje právo nepořádat přednášku nebo workshop v případě nedosažení minimálního počtu účastníků, který je uveden v oznámení o konání přednášky nebo workshopu a nabídnout přihlášeným účastníkům možnost absolvovat objednanou přednášku nebo workshop v náhradním termínu.
3. Poskytovatel může z důvodu naplnění kapacit přednášky nebo workshopu od smlouvy odstoupit v následujících případech:


a) jestliže přihlášený účastník neuhradil ve stanovené lhůtě účastnický poplatek, může být nahrazen jiným účastníkem
b) jestliže byla kapacita kurzu naplněna ještě před připsáním platby účastníka na účet poskytovatele a už není možné z kapacitních důvodů počet účastníků zvýšit. Přednost mají dříve platící účastníci. Dnem úhrady se rozumí připsání platby na účet poskytovatele.


4. Pokud účastník vzdělávací přednášky nebo workshopu věnuje poskytovateli referenci, tak se tím také rozumí, že tuto referenci může poskytovatel zveřejnit na veřejně dostupných místech a také na internetu. Účastník přednášky souhlasí s pořizováním audio, video a fotografických materiálů, které budou určeny pro propagaci poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje, že nebude v propagačních materiálech sdělovat osobní údaje klientů ani autentické záznamy bez souhlasu klientů.
5. Při účasti na přednášce nebo workshopu jsou účastníci povinni nenarušovat jejich průběh. Poskytovatel nebo lektor přednášky nebo workshopu je oprávněn účastníka v případě nevhodného chování (narušování průběhu přednášky nebo workshopu, neslušné chování vůči lektorovi, účast pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek atp.) vyloučit z účasti na přednášce, workshopu. V případě vyloučení účastníka z přednášky nebo workshopu nemá účastník nárok na vrácení již zaplacené přednášky nebo workshopu.
6. Odpovědnost za ztrátu nebo poškození majetku: Poskytovatel ani lektor přednášky nebo workshopu neručí za ztráty ani škody na majetku v době konání přednášky nebo workshopu. Je na odpovědnosti účastníka přednášky nebo workshopu, aby dbal na svůj majetek a nenechal ho bez dozoru.


VI. Práva spotřebitele


1. Informace pro spotřebitele, na jejichž poskytnutí má spotřebitel právo podle příslušných právních předpisů, poskytovatel spotřebitelům trvale zpřístupňuje jejich uvedením na svých internetových stránkách www.zivotnadruhou.com, nebo jejich uvedením v těchto obchodních podmínkách. Na žádost spotřebitele na jím uvedenou emailovou adresu zašle poskytovatel tyto obchodní podmínky spotřebiteli e-mailem. V okamžiku, kdy účastník přednášky nebo workshopu zašle poskytovateli závaznou přihlášku a zaplatí kurzovné, tím potvrdil souhlas s těmito obchodními podmínkami, platí, že účastník akceptoval obchodní podmínky, které jsou přístupné na webových stránkách www.zivotnadruhou.com. Okamžikem zaplacením kurzovného se považuje za to, že tyto obchodní podmínky účastník akceptuje.


VII. Závěr


Veškerá Vaše přání, připomínky, nesrovnalosti a situace vzniklé nad rámec tohoto dokumentu budeme řešit s maximální snahou vyjít Vám vstříc a v odůvodněných případech sjednávat nápravu. Pro získání informací využívejte internetové stránky poskytovatele, neboť zde najdete jak informace dlouhodobého charakteru, tak i aktuální oznámení týkající se právě probíhajících vzdělávacích akcí. Jsme Vám rovněž k dispozici pro přímé ústní podání informací telefonem a e-mailem. Vítáme všechny Vaše návrhy a podněty vedoucí ke zkvalitnění naší práce. Děkujeme Vám za důvěru a věříme, že s našimi službami budete plně spokojeni.


Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 23.12.2018